PZS Všeobecne


Služby, zabezpečené pracovnou zdravotnou službou, orientované na nemedicínsku časť pozostávajú z:

Pracovná zdravotná služba, má nezastupiteľné postavenie v zabezpečovaní odborného zdravotného dohľadu nad pracovným prostredím zamestnancov. Výkon pracovnej činnosti je zameraný na odborné poradenstvo zamestnávateľa, dohľad nad pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov zamestnávateľa. V súvislosti s pracovnou činnosťou, je každý zamestnanec (výrobný, nevýrobný) ovplyvňovaný faktorom pracovného prostredia.

Pracovná zdravotná služba sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovnými podmienkami a zdravím pracovníkov. V rámci svojej pôsobnosti PZS vykonáva posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, prostredníctvom výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.


Na základe toho, je možné konštatovať a to: faktor pracovného prostredia je činiteľ, ktorý môže krátkodobo alebo dlhodobo pôsobiť na zdravie a pracovnú výkonnosť zamestnanca. Faktor práce a pracovného prostredia (hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory, ionizujúce žiarenie, fyzická a psychická práca, umelé optické žiarenie, ultrafialové a infračervené žiarenie), sa v zmysle zákona kategorizuje do 4 kategórií:

Riziková práca zamestnancov: je práca ktorá má určenú kategóriu rizika 3. a 4. (rizikovú prácu vyhlasuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe vypracovaného prevádzkového poriadku a posudku o riziku, návrhu pre zaradenie do rizika, výsledky sú získané z objektivizácie pracovného prostredia). Práca, ktorá je ovplyvňovaná faktorom pracovného prostredia kategórie 1. a 2., nie je v zmysle zákona určená ako riziková.