BOZP a PO


Systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predstavuje sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických, osvetovo-vzdelávacích a sociálnych opatrení.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 21 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu.


Ponúkame služby v oblasti BTS:Služby technika požiarnej ochrany