Ochrana osobných údajov


Zoznam osobných údajov, účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov

 1. Spol. Balsam, s.r.o., získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú dobrovoľne na základe súhlasu.

Dotknutými osobami sú:

 • záujemcovia o poskytnutie informácií a poradenstva týkajúcich sa pracovnej zdravotnej služby, pracovného lekárstva, hygieny práce, posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu, na základe požiadavky zaslanej online formulárom, písomnou formou, telefonicky alebo osobne. 
 • záujemcovia o cenovú ponuku na poskytované služby spoločnosťou Balsam, s.r.o.
Balsam, s.r.o. spracúva bežné osobné údaje dotknutých osôb (meno, priezvisko,  adresa trvalého alebo prechodného pobytu, titul, korešpondenčná adresa a komunikačné údaje) za účelom vedenia evidencie a administrácie poskytovaných vzdelávacích kurzov, spracovanie cenových ponúk a poskytnutia odborného poradenstva.

Doba spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú uchovávané a spracovávané po dobu 10 rokov, ak príslušná legislatíva neurčuje inak.

Právny základ spracúvania osobných údajov
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacich právnych predpisov na ochranu zdravia zamestnancov; zákon 124/2006 o BOZP.  

Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
Za správnosť  poskytnutých osobných údajov dotknutých osôb zodpovedá ten, kto tieto osobné údaje poskytol.

Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • požadovať výmaz svojich osobných údajov,
 • žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, s uvedením konkrétneho obmedzenia
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • požiadať o prenos osobných údajov,
 • možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak ich poskytla  na základe svojho súhlasu ak zákon neurčuje inak
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Prehlásenie

 • Balsam, s.r.o.,  prehlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb, ktoré spracúva  získala a spracúva v súlade so Zákonom a GDPR.
 • Balsam, s.r.o.,   prehlasuje, že na zaistenie práv dotknutých osôb prijala primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s GDPR a Zákonom.
 • Balsam, s.r.o.,   prehlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb neposkytuje ďalšej tretej strane, len v prípade, že poskytnutie týchto údajov je požadované príslušným právnym predpisom.

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a iných vnútroštátnych predpisov členských štátov o ochrane údajov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov, je:
Balsam, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Kontakt pre otázky ochrany osobných údajov:
PhDr. Emília Mihoková, PhD.
konateľ
+421 905 201 146
info@pzs-balsam.sk